Inschrijving en bedenktijd 
Na inschrijving voor een opleiding/bijscholing/cursus bij de Academie Bo Yi heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kunt u uw aanmelding schriftelijk annuleren zonder dat er kosten voor u ontstaan. Na de start van de opleiding/bijscholing/cursus op is altijd het volledige lesgeld verschuldigd.

Annulering door de Academie 
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft de Academie het recht de opleiding/bijscholing/cursus te annuleren. Het eventueel betaalde inschrijfgeld en/of lesgeld wordt binnen 2 weken na het bekend maken van de annulering volledig gerestitueerd.

Annulering door de cursist
Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding/bijscholing/cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding/bijscholing/cursus is enkel het inschrijfgeld (€ 125,-) verschuldigd. Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding/bijscholing/cursus is de helft van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de opleiding/bijscholing/cursus is het volledige lesgeld verschuldigd. Bij facturering en betaling van het lesgeld in termijnen blijft de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld van kracht. Bij annulering en/ of het tussentijds afbreken van de studie zullen de eventuele nog te factureren termijnen alsnog in rekening worden gebracht en dienen door de studenten te worden voldaan.

Betaling
Na inschrijving voor een opleiding ontvangt u van ons een factuur voor het inschrijfgeld (€125,-). Ruim voor aanvang van een opleiding ontvangt u een factuur voor het resterende deel van het lesgeld (lesgeld minus €125,- inschrijfgeld). Voor aanvang van de opleiding dient het volledige lesgeld te zijn voldaan. Bij geen of onvolledige betaling kan toegang tot de lessen en/of deelname aan tentamens en examens ontzegd worden.

Bij een kortdurende bijscholing en/ of cursus van één of enkele dagen ontvangt u de factuur voor het volledige cursusgeld voor aanvang. Het volledige cursusgeld dient voor aanvang van de bijscholing en/ of cursus te zijn voldaan. Bij geen of onvolledige betaling kan deelname aan de bijscholing en/ of cursus ontzegd worden. In geen geval wordt zonder betaling een certificaat verstrekt. Gespreide betaling is mogelijk bij bedragen hoger dan 250,- euro. 

Bij betaling in meer dan één termijn berekenen we 1% per termijn extra over het gehele lesgeld. Gespreide betaling is mogelijk in twee, drie of vier termijnen. De spreiding van termijnen verloopt evenredig met het verloop van de opleiding/bijscholing/cursus . Bij facturering en betaling van het lesgeld in termijnen blijft de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld/cursusgeld van kracht. Bij annulering en/ of het tussentijds afbreken van de studie/cursus zullen de eventuele nog te factureren termijnen alsnog in rekening worden gebracht en dienen door de studenten te worden voldaan.

Inhalen bijscholings- of cursusdagen
In principe is het niet mogelijk om een dag of meerdere dagen van een bijscholing of cursus in te halen. Bij bijzondere omstandigheden kan er een uitzondering gemaakt worden waardoor het wel mogelijk is om een les in te halen op een later moment. U dient hiervoor voorafgaand aan de gemiste les contact met het secretariaat op te nemen. De kosten voor het inhalen zijn €25,- per les.

Betaling door derden
Indien de factuur voor uw opleiding/bijscholing/cursus aan uw werkgever, of iemand anders dan uzelf, is geadresseerd, kan er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Voor facturatie aan iemand anders dan uzelf, gelden de algemene voorwaarden. Wanneer uw opleiding/bijscholing/cursus door uw werkgever voor uit is betaald, is er bij annulering in principe geen recht op restitutie. Restitutie kan nooit, anders dan aan de betalende partij, worden gedaan.

Statuten en reglementen
De onderstaande statuten en reglementen, die voor uw opleiding/bijscholing/cursus zover van toepassing gelden, kunt u terug vinden op MijnBoYi:
- Studentenstatuut
- Klachtenreglement 
- Tentamen- en examenreglement 
- Tentamen- en examenprotocol 
- Uitsluiting opleiding (Ludicium Abeundi)

Aansprakelijkheid
Deelname aan een opleiding/bijscholing/cursus is altijd voor eigen risico. De Academie is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen die het gevolg is van a. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of het negeren van aanwijzingen en/of instructies; b. Overige omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Academie en die krachtens de wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan de Academie kunnen worden toegerekend. Indien zich bij een bijscholing, cursus of opleiding een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de Academie leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de door de Academie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de Academie onder die verzekering draagt.

Herkansingen zonder dat er bij Bo Yi wordt gestudeerd
Indien je niet meer bij Academie Bo Yi een opleiding aan het volgen bent heb je alleen nog het jaar na je laatste studiejaar de mogelijkheid om toetsen te herkansen. Dus stel je voor dat je in studiejaar 2021-2022 voor het laatst Acupunctuur bij Bo Yi hebt gestudeerd, dan heb je alleen in studiejaar 2022-2023 de mogelijkheid om nog toetsen te herkansen. Per tentamen en examen zijn er altijd twee mogelijkheden om deze af te leggen per studiejaar. De kosten voor deze herkansingen staan vermeld in de studiehandleiding van het betreffende jaar.

Revisie: 5, 8 juni 2023