Privacyverklaring

Academie Bo Yi beschermt de privacy van al degenen die bij haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten betrokken zijn. Zij ziet het als haar zorgplicht nauwgezet en transparant om te gaan met persoonsgegevens van al haar stakeholders.

1. Academie Bo Yi en Privacy
Daarom treft Academie Bo Yi organisatorische en technische maatregelen ter voorkoming van inbreuken op de privacy van haar studenten, studiekiezers en alumni, (oud-)medewerkers en sollicitanten, externen inclusief tijdelijke medewerkers, gasten en werkveldvertegenwoordigers.

Academie Bo Yi wil een voorbeeldfunctie vervullen voor haar studenten die in de (toekomstige) eigen beroepspraktijk ook de verantwoordelijkheid in deze moeten nemen.

2. Wat zijn je rechten
Als stakeholder (AVG: betrokkene) van Academie Bo Yi, zoals medewerker, student, gast, bezoeker of externe relatie, heb je vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) recht om te weten welke persoonsgegevens Academie Bo Yi van jou verwerkt, wat ermee gebeurt en waarom.

Recht op inzage: je hebt het recht om een volledig overzicht op te vragen van jouw persoonsgegevens die Academie Bo Yi heeft vastgelegd. Via info@bo-yi.nl kun je een overzicht aanvragen en aangeven in welke gegevens je precies inzage wilt hebben. (Voor studenten zijn de vastgelegde persoonsgevens ook direct toegankelijk via de online studentomgeving ‘MijnBoYi’.)

Recht op correctie: ben je van mening dat de gegevens, die Academie Bo Yi van jou heeft vastgelegd, feitelijk onjuist of onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan kun je verzoeken om correctie van deze persoonsgegevens.

Recht op bezwaar: onder bepaalde omstandigheden heb je het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens door Academie Bo Yi. Dit kan alleen als Academie Bo Yi jouw gegevens verwerkt op basis van algemeen of gezamenlijk belang, niet als er sprake is van een wettelijke verplichting.

Recht op vergetelheid: in bepaalde gevallen heb je het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat je Academie Bo Yi kunt verzoeken alle gegevens over jou te verwijderen. Dit recht geldt in de volgende situaties:

Niet meer nodig: Academie Bo Yi heeft jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij ze heeft verzameld of verwerkt.
Intrekken toestemming: je hebt eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Academie Bo Yi voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
Bezwaar: je maakt bezwaar tegen de verwerking van jouw gegevens. Zo is er op grond van art. 21 van de AVG bijvoorbeeld een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing.
Onrechtmatige verwerking: Academie Bo Yi verwerkt jouw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor deze verwerking.
Recht op beperking: de verwerking van je persoonsgegevens wordt tijdelijk stilgezet. Dit recht kun je bijvoorbeeld inroepen wanneer je niet zeker bent van de juistheid van de gegevens die Academie Bo Yi over je verwerkt. Bij een ‘verzoek tot beperking’ worden je persoonsgegevens niet verwijderd. Het moet immers mogelijk blijven om de door jou verzochte beperking weer ongedaan te maken.

Recht op dataportabiliteit: je hebt recht op ‘overdraagbaarheid’ van jouw persoonsgegevens. Je kunt een kopie ontvangen van je persoonsgegevens zoals die geautomatiseerd door Academie Bo Yi zijn verwerkt, zodat jij jouw gegevens kunt hergebruiken en doorgeven aan andere organisaties.

* Persoonsgegevens mogen alleen bewaard worden als er een wettelijke grondslag voor is. Er zijn 6 verschillende grondslagen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is te vinden welke wettelijke grondslagen er zijn en in welke gevallen ze gebruikt mogen worden.

3. Hoe maak je gebruik van je rechten?
Dit kan via door een mail te sturen naar info@bo-yi.nl. In deze mail dienen de volgende onderdelen vermeld te worden:

Voor- en achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Geboortedatum
Op welk verzoek het recht betrekking heeft:Inzage
Correctie
Bezwaar
Vergetelheid
Beperking van de verwerking
Dataportebiliteit
Let op: voordat jouw verzoek in behandeling genomen kan worden, dien je, binnen een maand na het indienen van het verzoek, je te legitimeren bij de administratie van Academie Bo Yi. Zo verzekert Academie Bo Yi zich ervan dat de opgevraagde persoonsgegevens alleen bij de juiste persoon terecht komen. Indien je je niet binnen een maand hebt gelegitimeerd, vervalt het verzoek. Vanaf het moment van legitimeren, reageert Academie Bo Yi binnen een maand op jouw verzoek.

4. Uitgangspunt
Academie Bo Yi verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig volgens de beginselen van de AVG en indien nodig aanpalende wetgeving. Teneinde hieraan te voldoen heeft Academie BoYi een aantal uitgangspunten opgesteld.

Rechtmatigheid: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen zoals genoemd in artikel 6 van de AVG. Academie Bo Yi leeft bijgevolg alle wettelijke en normerende kaders na (i.c. Nederlandse en Europese regels) bij het verwerken van persoonsgegevens en brengt haar verantwoordelijkheid en die van anderen over de persoonsgegevens duidelijk in kaart. Academie Bo Yi hanteert daarbij ook de in de sector geldende gedragscodes en past deze toe.
Behoorlijkheid en transparantie: persoonsgegevens worden alleen verwerkt op een manier die behoorlijk en transparant is voor betrokkenen. Dit betekent dat inzichtelijk moet zijn in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Informatie en communicatie hierover moet eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, specifieke en gerechtvaardigde doeleinden, die uitdrukkelijk omschreven en vastgelegd zijn voordat men begint met de verwerking.
Doelbinding: persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Minimale gegevensverwerking: bij een verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde. De gegevens dienen met het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn. De persoonsgegevensverwerking gebeurt op de minst ingrijpende wijze en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.
Juistheid: Academie Bo Yi treft maatregelen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn.
Integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen.
Opslagbeperking: Academie Bo Yi verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Hierbij neemt Academie BoYi de van toepassing zijnde bewaar- en vernietigtermijnen in acht.
Accountability & auditable: Academie Bo Yi kan aantonen dat zij alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform wettelijke bepalingen. Intern toezicht en controle bewaakt deze verantwoordingsplicht en is uitvoerbaar volgens wettelijk geldende principes.
Inzage in persoonsgegevens wordt waar nodig beperkt door autorisaties.

5. Verwerking persoonsgegevens betrokkenen bij Academie Bo Yi
Academie Bo Yi ontvangt en/of verzamelt persoonlijke gegevens wanneer deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten, het uitvoeren van transacties, het verstrekken van informatie of het verlenen van toegang. De gegevens die wij verzamelen zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij kunnen gegevens verzamelen over de volgende categorieën betrokkenen:

Studenten
Medewerkers, inclusief sollicitanten en oud-medewerkers
Studiekiezers (instroom)
Alumni en oud-studenten (uitstroom)
Externen, inclusief gast-medewerkers
Persoonlijke gegevens worden door de betrokkene zelf verstrekt.

5.1 Registraties verwerkingen
De persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld, worden door Academie Bo Yi gebruikt voor de bedrijfsvoering. Onderstaand overzicht beschrijft de belangrijkste processen waarmee Academie Bo Yi persoonsgegevens kan verzamelen, met voor elk proces de belangrijkste onderdelen:

Onderwijs en onderwijsondersteuning: aanmelding en inschrijving, opleiding, bijhouden van resultaten en studievoortgang, advies en begeleiding, verstrekken van leermiddelen, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole, afstuderen, adressen, roosters en digitaal toets-systeem
Relatiebeheer: campagne, contact, verzendlijsten en nieuwsbrieven, opleiding en afstudeerdatum, gericht op studiekiezers, alumni en deelnemers aan diverse activiteiten; gegevens van bedrijven, organisaties en personen waarmee Academie Bo Yi verschillende vormen van samenwerkingen heeft, in de vorm van bijvoorbeeld een contract, bewerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst voor levering of ontvangst van diensten en producten
Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met de bedrijfs-medische zorg
Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, inkoopsysteem, betaalsystemen, IT-management en juridische procedures
Facilitair: toegang- en beheersystemen
Generiek:Web content management
Archivering
Beeldmateriaal voor communicatie-uitingen van de Academie
5.2 Categorieën van persoonsgegevens
Academie Bo Yi verzamelt en verwerkt ten behoeve van eerder vermelde processen in principe alleen gewone persoonsgegevens, zoals NAW-, geboortedatum, contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, etc).

Academie Bo Yi verwerkt geen bijzondere gegevens, waaronder medische gegevens, gegevens over etniciteit, genetische gegevens en seksuele gerichtheid, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld BSN-nummer) of toestemming van de betrokkenen t.b.v. specifieke gelegenheden. Ook verwerkt Academie Bo Yi gevoelige persoonsgegevens voor specifieke doelen, zoals bijvoorbeeld studieresultaten ten behoeve van het volgen van de studievoortgang en financiële gegevens ten behoeve van het voeren van de debiteurenadministratie of de salarisadministratie.

Tevens kunnen wij jouw gegevens verzamelen wanneer je deze achterlaat op de websites van Academie Bo Yi, teneinde jou op de hoogte te houden van diverse activiteiten van de academie.

6. Klachten
Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens, in strijd met de AVG worden verwerkt bij Academie Bo Yi, kun je een klacht indienen. Dit kan door een mail met daarin je klacht te sturen naar info@bo-yi.nl.

Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door Academie Bo Yi, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.