Visie

Competentiegericht onderwijs

In competentiegericht onderwijs staat de (ontwikkeling van de) competentie van elke individuele student centraal. Competentiegericht opleiden heeft tot doel om studenten te leren om hun kennis, vaardigheid en houding te combineren tot zichtbaar succesvol handelen.

Competentiegericht opleiden gaat niet alleen uit van de vraag wat iemand moet weten, maar ook van de vraag wat iemand moet kunnen en hoe hij moet handelen om zijn beroep succesvol uit te kunnen oefenen. Het sterke punt van competentiegericht opleiden is de directe koppeling van de competentie (het vermogen) van een persoon aan de werkzaamheden in de beroepspraktijk. Het portfolio, de centrale tentamens/examens en het eindexamen zijn de toetsingsmiddelen die Academie Bo Yi hiervoor hanteert.

Het Assessment Portfolio

Het portfolio van de opleidingen van Academie Bo Yi is een assessment portfolio. Het heeft als doel de competentieontwikkeling van de student in kaart te 
brengen en dient ook als een beoordelingsinstrument om vast te stellen of de student de algemene competenties en belangrijke TCG competenties aantoonbaar beheerst.
 Het portfolio wordt onder andere opgebouwd met overzichtslijsten voor aanwezigheid, stagedagen, portfolio-opdrachten en de scriptie. Bij het samenstellen van het portfolio is zelfreflectie een belangrijk onderdeel.

Didactische Aanpak

Academie Bo Yi spant zich in om kennis effectief over te dragen. In de didactische uitgangspunten wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van studenten. Daarnaast is Bo Yi zich bewust dat studenten de opleiding volgen naast andere (professionele) activiteiten. Daarom heeft Bo Yi in haar curriculum ook elementen van ‘blended learning’ verwerkt om tijd- en plaats-onafhankelijk leren te bevorderen.

De volgende werkvormen worden onder andere gehanteerd:

 • Action learning: door in praktijk actief te zijn, krijgt de student zicht op zijn/haar leervragen.
 • Samenwerkend leren: door het werken aan groepsgewijze opdrachten leren studenten met en van elkaar; docenten hebben hierbij een begeleidende rol.
 • Leren in context: in de vorm van interactieve hoorcolleges, werkcolleges, case-studies en de voorbereidng van presentaties.
 • Blended learning: Bo Yi biedt haar studenten mogelijkheden om buiten de lesdagen om kennis op te doen, kennis uit te wisselen en eigen kennis te toetsen. Dit gebeurt door middel van instructievideo’s, mini-hoorcollege video’s, oefengroepen en de mogelijkheid tot tussentijdse toetsing met behulp van de Bo Yi Examinator.

Theorie

In de theoriegestuurde lijn gaat het om het verkrijgen, verbreden en verdiepen van kennis en inzichten die voorwaardelijk zijn voor competent gedrag van een TCG therapeut. Van de studenten wordt verwacht dat zij de theoretische stof op alle niveaus van de taxonomie van Bloom beheersen.

Voorbeelden van niveaus van de taxonomie van Bloom:

 • Kennis: het kennen van de belangrijke uitgangspunten en begrippen.
 • Toepassing: het vermogen om kennis toe te passen in praktijksituaties met als doel tot een diagnose en behandelplan te komen.
 • Inzicht: het vermogen om (delen van) de verworven kennis te combineren en zelfstandig nieuwe conclusies te trekken en die ten bate van de patiënt en de behandeling in te zetten.

Praktijk

In de praktijkgestuurde lijn staat het verwerven van competent gedrag als TCG therapeut centraal. Kennis en inzichten opgedaan in het theoriegestuurde leerlijn worden toegepast in de beroepspraktijk.

Praktijkgestuurd leren krijgt vorm in:

 • Vaardigheidstrainingen: zoals het in vivo oefenen van naaldtechnieken, Tuina technieken, puntlokalisatie, anamnese en pols- en tong diagnostiek.
 • Student-oefengroepen: door samen de TCG-vaardigheden in groepjes te oefenen, leren studenten met en van elkaar.
 • Interne stagedagen: trainingen waarbij studenten leren om bij echte patiënten een anamnese af te nemen, een diagnose te stellen en een behandelplan op te stellen.
 • Externe stagedagen: stagelopen bij TCG therapeuten om praktijkervaring op te doen op basis van stage-leerdoelen die vooraf zijn opgesteld.
 • Klinische stagedagen: zelfstandig, echter wel onder supervisie van een docent, werken met echte patiënten waaronder het uitvoeren van een TCG behandeling.

Algemeen Leerproces

Om stof tot je te nemen en vaardigheden eigen te maken is herhaling, feedback, toetsing en zelfreflectie van groot belang. Gedurende de opleiding is doorlopende feedback vanuit docenten, medestudenten en patiënten geborgd teneinde het leerproces van de student efficiënt en effectief te laten verlopen.