Visie

onderwijsvisie

“Leren door denken en doen” is de samenvatting van onze visie. Het bestuderen van theorie en oefenen van praktische vaardigheden zijn altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De koppeling van beide aan de beroepspraktijk maakt duidelijk waarom de theorie en de vaardigheden geleerd worden.

Heldere doelstelling

Academie Bo Yi heeft een heldere doelstelling: studenten zo opleiden dat zij na afronding van een studie Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) in staat zijn om patiënten zelfstandig te behandelen. De onderwijsvisie is hierop volledig afgestemd. Drie belangrijke principes uit de Chinese filosofie zijn leidend: Traditie, Yin en Yang en Gong Fa ofwel 'grote vaardigheid'. Dit wil zeggen dat de Academie werkt vanuit de Chinese klassieke teksten waarop de TGC is gebaseerd, theorie en praktijk altijd in samenhang aanbiedt en studenten veel laat oefenen onder kundige begeleiding.

Chinese klassieke teksten als basis

Optimaal leren doe je door te denken en te doen, stelde de Chinese filosoof en leraar Confucius zo’n 2500 jaar geleden. Het is een voorbeeld van een oude Chinese spreuk die Academie Bo Yi vandaag de dag van harte onderschrijft en dient als primair uitgangspunt voor het onderwijsprogramma.

Wij zijn ervan overtuigd dat het bestuderen van Chinese klassieke teksten, zoals de Huang Di Nei Jing, Nan Jing, Shang Han Lun en Wen Bing, leidt tot meer inzicht in de principes van de TCG. Bij het opleidingsteam van Bo Yi heeft het geleid tot een eigen invulling van het onderwijsprogramma waarbij het ‘kennen’ in dienst staat van het ‘kunnen’. Bij ons als individuele therapeuten geven de klassieke teksten nog elke dag een breder en dieper inzicht in geschikte behandelwijzen.

Wij zijn van mening dat het bestuderen van Chinese klassieke teksten ook onze studenten zal helpen om het Chinese gedachtegoed, dat de basis vormt van TCG, steeds beter te doorgronden.

Theorie en praktijk in samenhang

Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de onderwijsvisie van Bo Yi – net als Yin en Yang dat zijn. Met boekenwijsheid kun je geen mensen genezen, maar deze legt wel het fundament voor het verkrijgen van inzicht in gezondheidsklachten, inclusief de mogelijke oorzaken en behandelmethoden. Theorie moet leiden tot het kunnen stellen van een diagnose, het maken van een behandelplan en het uitvoeren van een behandeling met Acupunctuur, Tuina Therapie of Chinese Kruiden.

Vergelijk het bijvoorbeeld met het aanleren van een vreemde taal. Kennis van woorden en grammaticale regels alléén (de theorie) geeft iemand niet de vaardigheid om een ‘goede’ conversatie te voeren. Voor het verkrijgen van die vaardigheid is het nodig om theoretische kennis toe te passen – de taal te spreken – en hierbij voor zover nodig te worden gecorrigeerd (de praktijk). Het juist kunnen toepassen van bepaalde woorden of uitdrukkingen in verschillende situaties (het contextuele inzicht) is nodig om de vereiste praktische vaardigheden te ontwikkelen.

Veel oefening leidt tot GongFa

Bij Academie Bo Yi zijn we ervan overtuigd dat veel oefening essentieel is om het benodigde inzicht en Gong Fa (‘grote vaardigheid’) te ontwikkelen. Zelfstudie en veel zelfstandig oefenen zijn vereist, maar van alleen thuis viool spelen wordt iemand geen bekwaam violist. Onontbeerlijk in iemands leerproces is de ervaren leermeester die gerichte aanwijzingen geeft; iemand die corrigeert en motiveert. Bij Academie Bo Yi zijn het deskundige en zeer ervaren docenten die de student(en) aanwijzingen geven tijdens het uitvoeren van de TCG-technieken en ook corrigeren. Alleen door het ontwikkelen van Gong Fa krijgen de TCG-technieken de diepgang die zorgt voor een optimaal genezend effect.

Omdat de opleidingsduur en het aantal echte lesuren beperkt zijn, hebben we het onderwijs zo ingericht dat studenten deels zelfstandig kunnen werken aan het verbeteren van TCG-technieken en -vaardigheden en aan het verwerven van inzicht. Zo staan er mini-hoorcolleges op de Bo Yi-website en ook instructievideo’s die laten zien hoe specifieke TCG-technieken worden uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de contacturen relatief veel tijd te besteden aan de praktijk. De docent kan gericht corrigeren en er is tijd om dieper in te gaan op vooraf bestudeerde lesstof. Daarbij ligt het accent op het laten zien van de samenhang tussen theorie en praktijk